ناظر

نمونه گزارش فونداسیون

/foundation-report

در این فایل، شما نمونه گزارش مرحله ای رو مشاهده میکنید که با توجه به شرایط موجود پروژه به شهرداری و سازمان استان ارسال شده است.