آزمون نظارت معماری

قبولی در آزمون نظارت و اجرا + مسیر قبولی

/success-nezarat

یک گپ و گفت دوستانه با یکی از قبول شدگان آزمون نظارت و اجرا شهریور 1401 که از تجربیاتشون میگن.